dimarts, 22 de febrer de 2011

UN INFORME DE L'ASSESSORIA JURÍDICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEL 22 DE MARÇ DE 2010 JA QÜESTIONAVA EL PROJECTE DELS MUSEUS DE SITGES

  
Després de la reunió mantinguda entre Xavier Solá,  Secretari General del Departament Cultura de la Generalitat, i membres de la Plataforma SOS Sitges, vàrem poder tenir accés a un informe del 22 de març de 2010 realitzat pel departament d'Assessoria Jurídica de la Generalitat de Catalunya. Aquest document  encarregat pel Conseller de Cultura del moment, el Sr. Tresserras, va servir com a base per a donar  resposta a un escrit enviat pel grup municipal de CIU a Sitges el 2 de març de 2010. 

Aquest informe jurídic demostra l'existència de molts dubtes sobre la legalitat del projecte de reforma i remodelació dels museus de la façana marítima de Sitges. Entre les diverses afirmacions que s'hi pot llegir destaquem algunes com:
 1. En primer lloc, cal tenir en compte que els TRES edificis es troben dins el nucli antic de Sitges, declarat bé cultural d'interès nacional en la categoria de conjunt històric, l'any 1972. A més, el Museu Cau Ferrat està protegit individualment com a monument històric.

Això implica que qualsevol actuació sobre aquests edifics, en TANT QUE ESTAN PROTEGITS, ja sigui individualement o com a conjunt, ha de RESPECTAR EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL CATALÀ.
Per tant, és la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural (CTPC) qui havia d'aprovar el projecte (...) i per fer-ho havia de COMPROVAR que aquest donés COMPLIMENT A LA NORMATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL CATALÀ. 

Tot i això, cal tenir en compte que l'informe tècnic que es va emetre, prèvia a l'aprovació del projecte per part de la Comissió, CONSIDERAVA QUE CALIA UN NOU DISSENY DE LA FAÇANA AL MAR DE L'EDIFICACIÓ DE CAN ROCAMORA QUE PREVEIÉS UN LLENGUATGE MÉS SIMILAR AL PREEXISTENT  (...). Aquesta observaciò, però NO VA SER "RECOLLIDA" per la Comissió.

El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, i en concret el CTPC de Barcelona, únicament analitzen que el projecte d'adeqüi a la LPCC, SENSE ENTRAR A VALORAR EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSITCA, QUE ÉS COMPETÈNCIA DE L'AJUNTAMENT.

L'article 35.2 a) de la LPCC estableix que les intevencions en conjunts històrics S'HA DE MANTENIR L'ESTRUCTURA URBANA I ARQUITECTÒNICA DEL CONJUNT I LES CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'AMBIENT I SITUETA PAISATGÍSTICA. NO ES PERMENTEN MODIFICACIONS D'ALINEACIONS, ALTERACIONS EN L'EDIFICABILITAT , PARCEL.LACIONS, NI AGRAGACIONS D'INMOBLES, EXCEPTE QUE CONTRIBUEIXIN A LA CONSERVACIÓ GENERAL DEL CARÀCTER DEL CONJUNT.

La jurisprudència és força RESTRICTIVA pel que fa a les actuacions que es vulguin realitzar en conjunts històrics.

Afegeix la jusriprudència que la finalitat dels conjunts històrics és MANTENIR-LOS EN EL SEU ESTAT ACTUAL, DE MANERA QUE ES CONSERVI AIXÍ AMB LA MAJOR FIDELITAT POSSIBLE L'ESTRUCTURA URBANA I ARQUITECTÒNIA EXISTENT EN EL CONJUNT, MANTENINT LES CARACTERÍSTIQUES DEL SEU ENTORN...

Per tant, si efectivament fos cert que el projecte va més enllà del manteniment dels inmobles, desvirtua la naturalesa del conjunt i amb ella la morfologia tipològica dels diversos immobles i canvia la visualització històrica del poble de Sitges, el projecte podria entrar en contradiccions amb l'esmentat en l'article (35.2a) i jurisprudència anterior".

Cal doncs que la CTPC de Barcelona i el Departament puguin justificar clarament que el projecte de restauració compleixi amb els criteris d'intervenció fixats per la llei..."
Per tant, cal asseguranr-nos que efectivement el projecte que es vol subvencionar s'ajusti plenament a la legalitat, previ a la signatura del conveni."


Durant aquesta mateixa reunió també es va tenir accès al CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES. Pel  que es pot entendre, el document es va datar en un primer moment el 19 de novembre 2010, però al proximitat de les eleccions a la Generalitat van aturar aquest acte i finalement es va signar el 23 DE DESEMBRE DE 2010, quan l'antic govern ja havia perdut les eleccions!!!!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada