dijous, 15 de juliol del 2010

LA REIAL ACADÈMIA CATALANA DE BELLES ARTS DE SANT JORDI DESAPROVA EL PROJECTE DELS MUSEUS DE SITGES


Des de l’associació Plataforma Sitges portem temps denunciant públicament el projecte de remodelació dels museus del Cau Ferrat, casa Rocamora i Maricel de Mar, el qual considerem un atemptat contra el patrimoni arquitectònic de Sitges. Tot i el silenci de les administracions promotores del projecte i dels responsables de la seva aprovació, estem disposats a realitzar totes les accions necessàries per a que aquest projecte sigui modificat.

Fins ara hem presentat diversos escrits a la premsa local i nacional en contra d’aquest projecte i hem recollit signatures (ja en portem més de 1.000), amb les que es demostra el rebuig general dels ciutadans. Nosaltres seguim lluitant, i com a mostra, ara aportem dos documents importants que avalen les nostres reivindicacions, informes que es poden consultar al blog de Plataforma Sitges, www.plataformasitges.blogspot.com

El primer és l’informe realitzat per la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, signat pels arquitectes acadèmics Joan Antoni Solans i Josep Mª Fargas, que fou aprovat en junta de govern en data 2 de juny de 2010, i enviat a l’Ajuntament de Sitges.

En aquest informe queda clar que “els dos edificis, així com l’edifici entre aquells dos, la casa Rocamora, es troben tots ells protegits pel catàleg del Patrimoni Arquitectònic de la vila de Sitges”.

L’Acadèmia informa favorablement sobre “l’actuació radical” a la casa Rocamora per tal d’unificar tot el conjunt museístic, a la vegada que es remarca que el projecte, malgrat la demolició d’aquest edifici, no aconsegueix trobar una solució satisfactòria per a assegurar l’accessibilitat general de totes les plantes del museu, i per això ha de recórrer a les rampes i la galeria de vidre. Aquesta solució s’analitza de manera totalment desfavorable per raons de cost, de manteniment i de difícil climatització, així com per la utilització de materials i solucions constructives totalment alienes a la construcció tradicional que es preten conservar, i pel canvi d’escala que suposa la intervenció en un conjunt format per tres antigues cases del nucli històric. Per totes aquestes raons, es produirà, segons l’Acadèmia, un “indesitjat impacte sobre la façana marítima de la vila”.

L’altre informe que presentem va ser realitzat pels arquitectes i catedràtics de Càlcul d’Estructures a la Universitat Politècnica de Catalunya, Carles Buxadé i Joan Margarit. Es tracta d’un dictamen sobre el conjunt arquitectònic del Cau Ferrat, Maricel i Casa Rocamora, sol•licitat a principis de l’any 2003 pel Sr. Rafael Roig, en aquell moment regidor de l’Ajuntament de Sitges, a la Diputació de Barcelona, i enviat en data 15 de juliol de 2003.

El complet i detallat informe és un clar exemple de respecte cap als edificis i l’espai que s’ha de restaurar, i en el qual es fa palesa la consideració dels tres edificis com a conjunt catalogat i protegit, amb especial cura per a que “les solucions proposades tinguin les mateixes directrius, tant constructives com d’aparença i configuració, amb la finalitat de conservar la unitat i l’esperit general d’aquests edificis”. Es fa una anàlisi completa de les patologies dels tres edificis, la proposta de les solucions tècniques necessàries per a la seva restauració, la inclusió d’un ascensor per a facilitar-ne l’accessibilitat, i una valoració de les actuacions proposades per un import total aproximat de 1,5 milions d’euros.

Amb referència a la catalogació de la Casa Rocamora, l’opinió defensada tant pel Sr. Hernández Cros, autor del projecte, com pel director de l’Àrea de Territori, Paisatge, Medi Ambient i Espai Urbà de l’Ajuntament de Sitges, Sr. Raúl Alvarín, de que no està inclosa en el Catàleg del Patrimoni de Sitges, és falsa. En el mateix projecte del Sr. Hernández Cros (pàg. 25) s’hi exposa la catalogació i el nivell de protecció de l’edifici.

Pel que fa a la legalitat del projecte, aquest s’empara en un informe tècnic de l’arquitecte municipal Sr. Xavier Gordillo, de data 14 de novembre de 2008, segons els qual, totes les obres proposades es consideren “imprescindibles” per al manteniment i l’adequació dels edificis i la conservació de les col•leccions que s’hi allotgen. Això no és cert. Tal com ja hem exposat en diverses ocasions, amb arguments que corroboren els informes que ara presentem, no és imprescindible ni enderrocar la casa Rocamora, ni modificar totalment la façana marítima de Maricel, per a assegurar l’accessibilitat, l’evacuació, la climatització i la conservació dels edificis.

Creiem fermament que a la vista dels arguments, informes i signatures presentades, és necessari que s’aturin les obres del projecte per tal que es reconsideri i es modifiqui d’acord amb les lleis dictades per a assegurar la protecció del nostre patrimoni arquitectònic.Plataforma Sitges

Oriol Pascual, Isabel Artigas, Xavier Salmeron, Lluïsa Carbonell, Florenci Salesas

i 1.000 signatures més


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada