divendres, 15 de gener de 2010

LEGISLACIÓ VIGENT SOBRE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNICPLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)


Donades les característiques de Sitges, que va ser declarat “Conjunt històric artístic i paratge pintoresc” (C.H.A y P.P, Decreto 0832 C y P, Decreto 2106 de 13/07/1972, B.O.E de 1/08/1972) sobre una part del casc antic de la Vila i de la façana marítima.


TIPUS DE PROTECCIÓ I: Es dóna aquest tipus de protecció a aquells elements que gaudeixen d’una “Declaración de Monumento Histórico Artístico de Interés Nacional” o assimilable (cas d’elements d’arquitectura militar), segons el decret que s’esmenta a cada una de les fitxes respectives i que d’acord amb la disposició addicional “Primera de la Ley” 16-1985 passen a tenir la consideració i a denominar-se Bens d’Interès Culturals.

Com a elements d’interès excepcional els hi són d’aplicació tot allò que la legislació superior disposa a l’efecte.

No es podran enderrocar total o parcialment els immobles catalogats ni realitzar obres de reforma que afectin elements protegits, excepte en els casos autoritzats per aquesta normativa.


Casc Antic és la Zona 9. Aquest es divideix en Subzones.

Subzona 9A (Conjunts) Compren aquelles mansanes o parts de mansana que un contenen major nombre d’edificis conformadors del caràcter del casc antic de Sitges.

És obligatori la conservació de les façanes que configuren aquest caràcter....

En els edificis indicats en el plànol 0.1. es permeten les obre de reforma i millora l’interior, intervenció a la façana que posi de manifest possibles elements d’interès actualment ocults o desvirtuatsPla especial de protecció del patrimoni i catàleg del municipi de Sitges

Conjunt 2. Elements catalogats: del 7 al 10, 102, 103 al 105, 279 al 282, 339

Delimitació: Plaça de l’Ajuntament 15-20, carrer Devallada 2-6, carrer Sant Joan 2-12, carrer Fonollar 8-10, Plaça del Baluard Vidal i Quadras, penya-segat, Plaça Baluard.

Qualificació urbanística segons el Pla General de 1989.


Descripció i valoració: conjunt format per dues mansanes ocupades en quasi la seva totalitat per cinc edificis singulars: l’església Parroquial i casa rectoral, Maricel de Terra, Maricel de Mar, Cau Ferrat i les antigues cotxeres de la casa Vidal i Quadras. Al carrer Devallada i carrer Sant Joan conserven la tipologia parcel•lària original amb 4 cases d’interès a l’ambient del casc antic.

Tipus d’actuació: conservació i restauració dels edificis catalogats. Les cases 2 i 8 del carrer Sant Joan podran créixer un pis més i hauran de cobrir-se amb teulada de teula àrab, acabada amb un ràfec de tortugada. La casa nº4 podrà créixer un pis més i haurà de cobrir-se amb teulada de teula àrab traslladant la tortugada existent.

Fitxa del catàleg nº 103: MARICEL DE MAR

Carrer de Fonollar 2-6

Època: Origen SXIV. Ampliació SXIX, configuració actual 1910-1915.

Autor: Miquel Utrillo Morlius

Tipus de protecció: I

Tipus d’actuació sobre l’element: MANTENIMENT ESTRICTE de l’exterior i l’interior, podent-s’hi realitzar les obres encaminades a millorar les condicions de les col•leccions guardades.


Fitxa del catàleg nº 104: CAU FERRAT

Carrer de Fonollar 8

Època: 1893-94

Autor: Francesc Rogent i Pedrosa, arquitecte

Tipus de protecció: I

Motius de la catalogació:

Tipus de protecció: MANTENIMENT ESTRICTE DEL VOLUM I LES FAÇANES i protecció del contingut.
BCIN El Cau Ferrat (edicifi és un BCIN) amén que tot el conjunt històric-artistic també ho és.

Segons es publica en el document de la Diputació de Barcelona, “La protecció del patrimoni cultural immoble. Guia per a l’elaboració dels catàlegs municipals de béns culturals”, editat durant el mes de setembre de 2009.


Tipus I: protecció integral

Aplicació

La protecció integral és aplicable als bens que, per les seves característiques constructives, arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o funcionals, representen un testimoni de primer ordre a conservar i transmetre íntegrament a les generacions futures, com a document històric de la col•lectivitat, de gran rellevància.

Tots els elements declarats per la legislació sectorial protegits de forma integral, com els BCIN i els Espais de protecció arqueològica (EPA) declarats per la Generalitat i considerats de primera categoria, tindran aquest típus de protecció.

Intervenció

Les possibles intervencions han de garantir el manteniment del paratge o immoble protegit, conservar la seva estructura i fisonomia originals i possibilitar el seu correcte funcionament, sense que les actuacions de restauració i condicionament suposin aportacions de reinvenció o de nou disseny. La utilització de tècniques i materials contemporanis no suposarà de cap manera la modificació de l’aspecte general del bé i aquests hauran de possibilitar un correcte ús i salvaguarda del mateix, sense malmetre la seva genuïtat ni representar aportacions formals gratuïtes. El disseny formal i els materials utilitzats en les actuacions necessàries hauran d’ésser elaborats, triats i utilitzats sense que produeixin un impacte visual i cultural sobre el lloc. Si és possible, les intervencions hauran d’ésser revisables. No es tracta de realitzar obres que singularitzin aquest espai, sinó d’instal•lar, en cas que sigui necessari, els elements imprescindibles per garantir-ne la correcta i segura utilització, així com la senyalització i accessibilitat.Legislació dels BCIN

Capítol II Règim de protecció dels béns immobles

Secció primera: Règim aplicable als béns immobles d’interès nacional

Artícle 34

-3 Qualsevol projecte d’intervenció en un bé immoble d’interès nacional ha d’incloure un informe sobre els seus valors històrics, artístics i arqueològics i sobre el seu estat actual, i també d’avaluació de l’impacte de la intervenció que es proposa.


Artícle 35

Criteris d’intervenció

-1 Qualsevol intervenció en un monument històric, un jardí històric, una zona arqueologia o una zona paleontològica d’interès nacional ha de respectar els criteris següents:

a) La conservació, la recuperació, la restauració la millora i la utilització del bé han de respectar els valors que van motivar la declaració, sens prejudici que pugui ésser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per a valorar determinats elements o èpoques.

b) S’ha de permetre l’estudi científic de les característiques arquitectòniques, històriques i arqueològiques del bé.

c) S’han de conservar les característiques tipològiques d’ordenació espacial. Volumètriques i morfològiques més remarcables de bé.

d) És prohibit de reconstruir totalment o parcialment el bé, excepte en els casos en qué s’utilitzin parts originals, i de fer-hi addiccions mimètiques que en falsegin l’autenticitat històrica.

e) És prohibit d’eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la degradació del bé i que l’eliminació en permeti una millor interpretació històrica.

f) És prohibit de col•locar publicitat, cables antenes, i conduccions aparents en les façanes i cobertes del bé i de bastir instal•lacions de servei públic o privats que n’alterin greument la contemplació.

-2 Les intervencions en els conjunts històrics d’interès nacional han de respectar el criteris següents:

a) S’han de mantenir l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta paisatgística, No es permeten modificacions d’alineacions, alteracions en l’edificabilitat, parcel•lacions ni agregacions d’immobles, excepte que contribueixin a la conservació general del caràcter del conjunt.

b) Són prohibides les instal•lacions urbanes, elèctriques, telefòniques i qualsevol altres, tant aèries com adossades a la façana, que s’han de canalitzar soterrades.

-3 El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de protecció dels béns immobles d’interès nacional no poden alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de l’àrea ni pertorbar la visualització del bé. En els entorns del immobles d’interès nacional és prohibit qualsevol moviment de terres (…)Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada